กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัจจิมา อรุณรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวทิติรักข์ ชวนเกษม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายพอล เอ็ดเวิร์ด อั๊กโทร
ครูต่างประเทศ