กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางดวงใจ แสงงิ้ว
ครู คศ.2

นางสาวกัญญปภา อัมพรสุวรรณา
ครู คศ.1