กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโชติภพ คัมภีร์พงศ์
ครู คศ.1