กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นาสาวชัญญานุช โสรส
ครู คศ.1

นางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ
ครู คศ.1