กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนิศมา เพชรโรจน์
ครู คศ.1

นางเมย์ลภัส ถิรธนังไชยเจริญ
พนักงานราชการ