กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเนาวรัตน์ ปรีชาสนธิกุล
ครู คศ.2

นางสาว อุบล แสงอ่อน
ครูอัตราจ้าง (อบจ)

นางสาวทิพวรรณ์ แสงหล่อ
ครูอัตราจ้าง (อบจ)