ปฐมวัย

นาง อาภา ชูกิจไพศาล
ครู คศ.3

นางสาว จริญญา รินลา
ครู คศ.1