คณะผู้บริหาร

นายจิรปรัชญ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา