ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ( ณ  10 มิ.ย. 2560 )

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
อ.1 1 6 8 14 1:07
อ.2 1 6 6 12 1:25
ป.1 1 10 6 16 1:87
ป.2 1 4 6 10 3:00
ป.3 1 5 8 13 2:30
ป.4 1 7 6 13 2:30
ป.5 1 12 5 17 1:76
ป.6 1 6 6 12 2:50
ม.1 1 5 11 16 1:87
ม.2 1 7 7 14 2:14
ม.3 1 8 3 11 2:72
รวม 11 68 68 136 2:07
 
                โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)   มีจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 212  คน   มีจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนทั้งหมด  136  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.81
              จำแนกเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ   131   คน  คิดเป็นร้อยละ  88.51
              นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ   17  คน   คิดเป็นร้อยละ  11.48