พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
         1. จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
        2. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนครบทุกคน
        3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
        4. จัดกิจกรรมการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดที่หลากหลาย
        5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
        6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
        7. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        8. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุขและมีเจตนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
        9. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ พัฒนางานและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
       10. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
       11. บริหารจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
       12. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       13. สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
       14. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
       15. จัดกิจกรรมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพความต้องการ


เป้าหมาย
          1. นักเรียนร้อยละ 95  ทุกคนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตรฯ และสู่อาเซียน
        2. นักเรียนร้อยละ 95 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
        3. นักเรียนร้อยละ 95  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
        4. นักเรียนร้อยละ 95  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
        5. นักเรียนร้อยละ 95 มีส่วนร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
        6. นักเรียนร้อยละ 90  สามารถแสวงหาความรู้และสร้างสรรค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
        7. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
        8. นักเรียนร้อยละ 95 มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ พัฒนางานและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความสุขและมีเจตนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
        9. นักเรียนร้อยละ 95 มีความรู้และความสามารถ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
       10. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ตรงตามสภาพของปัญหาและความต้องการ
       11. ครูร้อยละ 95 จัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษา
       12. ครูร้อยละ 90 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       13. ครูร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนา สู่ครูมืออาชีพ
       14. คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ 90 มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง