วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

        “ มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  สืบสานศิลปวัฒนธรรม นำความรู้  สู่ทักษะอาชีพ”


ปรัชญา

        ปัญญาย่อมเกิดขึ้น  เพราะการฝึกฝน