ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
            ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการก่อตั้งโดยสังเขปกล่าวคือ แต่เดิมชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลอ้อมเกร็ด 1 (วัดฉิมพลี)  ซึ่งได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2472 โดยตั้งอยู่ที่วัดฉิมพลี ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. 2480 ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดปรมัยยิกาวาส ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประชาบาลตำบลอ้อมเกร็ด 1 (วัดปรมัยยิกาวาส) และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งในปี พ.ศ. 2494 เป็นโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) ซึ่งใช้ชื่อนี้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน


              ที่ตั้งของสถานศึกษาปัจจุบัน โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) ตั้งอยู่หมู่ 7  ตำบลเกาะเกร็ด   อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2584-2719  โทรสาร 0-2584-5765   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต  2  มีขนาดพื้นที่  จำนวน 8 ไร่ 2 งาน ลักษณะพื้นที่มีสภาพเป็นเกาะกลางแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบ   โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  11  ห้องเรียน   มีเขตพื้นที่บริการ  5  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่  1  บ้านลัดเกร็ด  หมู่ที่  4  บ้านสระน้ำอ้อย  หมู่ที่  5  บ้านท่าน้ำ  หมู่ที่ 6  บ้านเสาธงทอง  และหมู่ที่  7  บ้านโอ่งอ่าง


            จากประวัติของการพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ได้มีการพัฒนา ความก้าวหน้าสามารถสร้างสรรค์ผลงานดีเด่น เป็นประจักษ์ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีมาโดยลำดับอย่างต่อเนื่อง จนในปีการศึกษา 2535 ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ต่อมาในปี 2542  ได้ทำการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปากเกร็ด ถัดมาในปีการศึกษา  2543  ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี สำหรับปีการศึกษา 2544 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วน จากโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก และในปีการศึกษา 2545 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน